bbin平台大全

您当前所在位置:小学 >

新课标人教版六年级语文下册第四单元测试题

编辑:donghk

2019-05-07 15:17:37

本篇文章为同学们整理了新课标人教版六年级语文下册第四单元测试题,本套试题共分三个部分,包括:看拼音写词语、日积月累、课文理解,下面就一起来练习吧。

一、读读写写

 Guai qiao  wei qun  ying bi      lie feng   chu chuang     ji e

 (              ) (           )(           )(          )(                 )(      )

 sheng qiu  rou zhou hun an  bi feng   song jian    yilv

(               ) (             ) (          )  (            ) (               ) (      )

 pie zui  qi fu    chou ye   xia zi  dong jiang

 (         ) (        ) (             ) (        ) (                )

二、日积月累

1、_________________________(埃及)迈哈福兹《平民史诗》

2、_________________________(冰岛)拉克司内斯《冰岛之钟》

3、_________________________(英国)戈尔丁《蝇王》

4、_________________________(苏联)肖洛霍夫《静静的顿河》

5、_________________________(哥伦比亚)马尔克斯《百年孤独》

6、_________________________(印度)泰戈尔《飞鸟集》

7、_________________________(危地马拉)阿斯图里亚斯《玉米人》

8、_________________________(美国)海明威《老人与!

三、课文理解

1、《卖火柴的小女孩》是_________作家_________的一篇著名童话课文,讲述了___________________________________

的故事。

2、她曾经多么幸福,跟着奶奶一起走向新年的幸福中去。

前一个“幸福”是指:______________________________________________

后一个“幸福“是指:______________________________________________

3、《凡卡》的作者________国作家________,课文通过________________________________________

这件事,反映了____________________________悲惨命运,揭露了当时____________________。

4、“我”的生活没有指望了,连狗都不如!

“指望”是指:_______________________________________________

由句中可以体会到:_______________________________________________

5、课文一凡卡的梦结尾,有着深刻的含义:

_______________________________________________

_______________________________________________

标签:

● 相关推荐更多>>
◇ 热点关注
○ 各省小学热讯
bbin平台大全